Husholdninger/ Små næringsanlegg

Alle kunder avregnes minst en gang hver måned.

Store anlegg

Store anlegg avleses time for time og avregnes minst en gang i måneden. Avregningen baseres på faktisk energiforbruk og maksimal effektbelastning i måneden.

Renter ved forsinket betaling

Ved betaling etter forfall, belastes renter og gebyrer i henhold til gjeldende lov og forskrift.

Stenging grunnet manglende betaling

Dersom betalingspåminnelsen ikke betales, får du et stengevarsel. Betaler du ikke innen dato, stenger vi strømmen.

Ved tilkobling av anlegg som er stengt grunnet manglende betaling, belastes et tilkoblingsgebyr på kr 1270/1970,- pr. gang avhengig stengemetode. Gebyret må betales før tilkobling.

Oppmøte for stenging av strøm på grunn av man­glende betaling, og som ikke blir utført, faktureres med kr 500,-pr gang.

Bomtur

Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt oppdrag ikke kan utføres kr 1.050,-

OFFENTLIGE AVGIFTER

Barents Nett tar forbehold om prisendringer som følge av eventuelle endringer i myndighetenes rammebetingelser for skatter, avgifter mv. i forhold til produksjon, distribusjon og omsetning av kraft.

Merverdiavgift

25 % merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte priser. Kraft levert til husholdningsformål i Finnmark er fritatt for merverdiavgift.

Energifondet

For husholdningskunder er prisen oppgitt inklusiv statlig avgift til Enova, Energifondet på 1,0 øre/kWh.

For andre kunder kommer dette i tillegg med 800 kr/år pr målepunkt-ID.

Forbruksavgift

Husholdningskunder og offentlig virksomhet er fritatt for avgiften.

For andre skal det betales avgift med 0,545 øre/kWh. Andre som skal ha fritak må skriftlig dokumentere dette overfor oss.