Ikke mulig å reservere kapasitet i tidlig fase

Det ikke mulig å reservere kapasitet i nettet ved første henvendelse. Kunder må melde inn sine behov fortløpende, men reservasjon av kapasitet vil ikke bli foretatt. 

Nye større tilknytninger må godkjennes av Barents Nett AS og Statnett  

Alle nye tilknytninger med et effektbehov over 1 MW i Varanger Kraftnett AS sitt forsyningsområdet må godkjennes av både Varanger KraftNett AS og Statnett uansett hvor i strømnettet det nye uttaket planlegges. Dette gjelder også for eksisterende nettkunder som skal øke sitt uttak. Kunder med strømuttak i denne størrelsesorden er typisk industri, næring, større boligfelt, større ladepunkter for biler og ferger.

Først-til mølla

Når det er ledig kapasitet i strømnettet, kan kunder tilknyttes og det er i prinsippet førstemann til mølla. Dersom det ikke er kapasitet i strømnettet der den aktuelle kunden ønsker å etablere seg, må nettselskapet gjennomføre nødvendige forsterkninger i nettet før det kan regnes som «driftsmessig forsvarlig» å tilknytte kundene. Slike tiltak kan for eksempel være å bygge nye kraftledninger og kabler, eller bytte til en større transformator. 

Alle som ønsker det, vil få tilknytning

Nettselskapet har plikt til å tilby tilknytning til alle kunder som ønsker dette. Det er dermed ikke noe spørsmål om kunden får tilknytte eller ikke, men for kunden kan det fort bli et spørsmål om tid og kostnad. Ulike tiltak i nettet vil ha ulike gjennomføringstider og ulike kostnader. Det er derfor viktig med en god dialog underveis og med bindende avtaler før endelig tilknytning.

Krav til informasjon som sendes inn til Barents Nett AS
•        Lokasjon (Gnr/bnr) 
•        Forespurt lokasjon skal være regulert for formålet
•        Selskap som skal tilknyttes
•        Lastprofil (effekt og energi) over året
•        Teknisk spesifikasjon på anlegget
•        Offentlige tillatelser (fra reguleringsmyndigheter og grunneier)
•        Oppdatert fremdriftsplan med milepæler.

Må betale

Kundene som tilknyttes etter at tiltak i nettet er gjennomført, må bære en andel av kostnadene for det nye nettet – såkalt anleggsbidrag.  

Nettselskapet er også pålagt å ta betalt for utrednings- og planleggingskostnader.