Ikke mulig å reservere kapasitet i tidlig fase

Det ikke mulig å reservere kapasitet i nettet ved første henvendelse. Kunder må melde inn sine behov fortløpende, men reservasjon av kapasitet vil ikke bli foretatt. 

Avklaring av kapasitet til vekst i vanlig forbruk

Alle nye tilknytninger med et effekt over 5 MW eller 20GWh/år Barents Nett AS sitt forsyningsområdet må godkjennes av både Barents Nett AS og Statnett uansett hvor i strømnettet det nye uttaket planlegges. Dette gjelder også for eksisterende nettkunder som skal øke sitt uttak. Kunder med strømuttak i denne størrelsesorden er typisk industri, næring, større boligfelt, større ladepunkter for biler og ferger.

Hovedregelen i tilknytningsprosessen er først-til-mølla prinsippet, men nettselskapene har anledning til å holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder. Med vanlige strømkunder mener RME tilknytning av boliger, fritidsboliger og næring med begrenset effektuttak. Det er opp til det enkelte nettselskap å fastsette mer detaljerte kriterier for hvilke type tilknytninger nettselskapet ser det hensiktsmessig og holde av kapasitet til.

Med vanlig forbruk mener Statnett hytter, husholdninger og mindre næringsvirksomhet med en samlet avtalt effekt i tilknytningspunktet på mindre enn 5 MW og med et energiforbruk under 20 GWh/år. Sum av forbruk i flere tilknytningspunkt hos samme selskap (f.eks alle ladestasjoner til en ladeoperatør) er ikke avgjørende for om den enkelte henvendelse er vanlig forbruk eller ikke. Hvert enkelt tilknytningspunkt er å anse som separat næringsvirksomhet. Et unntak er der samme selskap har flere tilknytningspunkt på tomt med samme gårds- og bruksnummer. I et slikt tilfelle vil ikke hver av tilknytningspunktene anses som separat næringsvirksomhet.

En eksisterende kunde som ber om økt avtalt effekt slik at samlet avtalt effekt vil overstige 5 MW og/eller 20 GWh/år er ikke å anse som næring med begrenset effektuttak og kommer derfor ikke innenfor unntaksbestemmelsen for vanlig forbruk. Begrensningen på energiforbruk opp mot 20 GWh/år innebærer at effektgrensen i praksis er 5 MW for normale forbrukere, mens grensen blir ca. 2,5 MW for kunder som bruker kraft døgnet rundt hele året.

Statnett vil holde av nettkapasitet til kunder som omfattes av kriteriene for vanlig forbruk. Det innebærer at nettselskapet ikke trenger å sende inn forespørsel til Statnett om det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte denne kunden før tilknytning gis.

Alle som ønsker det, vil få tilknytning

Nettselskapet har plikt til å tilby tilknytning til alle kunder som ønsker dette. Det er dermed ikke noe spørsmål om kunden får tilknytte eller ikke, men for kunden kan det fort bli et spørsmål om tid og kostnad. Ulike tiltak i nettet vil ha ulike gjennomføringstider og ulike kostnader. Det er derfor viktig med en god dialog underveis og med bindende avtaler før endelig tilknytning.

Krav til informasjon som sendes inn til Barents Nett AS
•        Lokasjon (Gnr/bnr) 
•        Forespurt lokasjon skal være regulert for formålet
•        Selskap som skal tilknyttes
•        Lastprofil (effekt og energi) over året
•        Teknisk spesifikasjon på anlegget
•        Offentlige tillatelser (fra reguleringsmyndigheter og grunneier)
•        Oppdatert fremdriftsplan med milepæler.

Må betale

Kundene som tilknyttes etter at tiltak i nettet er gjennomført, må bære en andel av kostnadene for det nye nettet – såkalt anleggsbidrag.  

Nettselskapet er også pålagt å ta betalt for utrednings- og planleggingskostnader.