Den som forårsaker skade på Barents Nett sine anlegg som kabler, luftledninger, nettstasjoner, kabelskap, eiendom og lignende, kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som påføres nettselskapet. Ved uaktsomhet kan den ansvarlige bli fakturert for:

  • Administrasjon, Reparasjons- og materialkostnader.
  • Kostnader som følge av avbrudd i strømleveransen (såkalte KILE-kostnader).

Hva er uaktsomhet?

Det er uaktsomt dersom du ikke følger nettselskapets retningslinjer eller pålegg som gjelder arbeid nær nettanlegg.

Ved arbeid i nærheten av luftnett regnes det blant annet som uaktsomt dersom:

  • Det ikke er gjennomført en risikovurdering før arbidets start
  • Barents Nett ikke er varslet på forhånd, og det ikke er gjort avtale om arbeider som skjer mindre enn 30 meter fra høyspente nettanlegg.

Ved gravearbeider regnes det blant annet som uaktsomt dersom:

  • Det ikke er innhentet godkjent gravemelding.
  • Arbeidet er ikke utført i henhold til vedlegg til gravemelding (PDF, 870KB)
  • Arbeidet ikke er utført i henhold til retningslinje og pålegg.

Hvordan beregnes erstatningen ved skade?

Barents Nett vil fakturere den som har opptrådt uaktsomt for alle kostnader. Både administrasjonskostander, materiell- og arbeidskostnader, som påløper ved utbedring av skaden men også kostnader som følge av avbrudd i strømforsyningen.

Ved avbrudd i strømforsyningen i høyspenningsnettet må Barents Nett betale kundene en samlet erstatning for ikke levert energi. Dette omtales om KILE-ordningen. Betalingen skjer i form av lavere tariffer. Den som er uaktsom og forårsaker avbrudd, vil normalt bli fakturert for disse avbruddskostnadene.

KILE-kostnadene kan bli store

Det er NVE som bestemmer hvordan avbruddskostnadene skal beregnes. Dette er regulert av den såkalte KILE-ordningen. KILE står for "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi". Disse kostnadene utgjør et økonomisk tap for nettselskapene, og i henhold til Høyesterettsdom fra 2005, kan slike tap kreves erstattet i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler.

Dersom avbruddene er store, målt i ikke levert energi, kan KILE-beløpene bli betydelige.
KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer og i Forskrift nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Les mer om KILE-ordningen på NVEs nettsider.