Nettleietariffer Barents Nett AS

Barents Nett AS holder nettleia uendret fra 2023 til 2024. Det gjøres imidlertid endringer i nettariffens ulike ledd. For de aller fleste reduseres energileddet i tariffen (øre/kWh) i betydelig grad mens effektleddet (kr pr mnd) øker. Denne endringen medfører følgende;

  • Alle kunder får en utvidet mulighet til å påvirke sine samlede nettkostnader. Effektleddet fastsettes som gjennomsnittet av de 3 høyeste timeforbrukene pr mnd. Makter man å flate ut, redusere den samtidige bruken av elektrisk kraft vil nettleia for 2024 kunne legge til rette for kostandsmessige reduksjoner
  • Nettariffen, gjennom det reduserte energileddet, stimulerer til økt elektrifisering under forutsetning at man er bevist på dette med å redusere samtidsbruken av elektrisk kraft
  • For de som ikke kan- eller vil påvirke energiforbruket sitt på kort- eller lang sikt vil nettleietariffene i utgangspunktet ikke medføre økte kostnader

Vi ser at nye forbrukskilder som f eks el-biler kommer til. El-bil eiere lader gjerne hjemme til sammenfallende tider. Det kan skape nettmessige utfordringer hvor det er viktig å gi riktige prissignaler. Den endrede tariffstrukturen gjenspeiler i større grad de faktiske kostandene i nettet samt at den gir bedre prissignaler om ønsket og effektiv bruk av nettet. En mer effektiv utnyttelse av nettet betyr muligheter for ytterligere reduksjoner. Barents Nett AS håper at alle våre kunder opplever gode muligheter for både økning og tilpasning av sitt forbruk. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Priser for overføring fra og med 01.01.2024 finner du her (PDF, 278KB).

Ny nettleiemodell innført 1. juli 2022

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. juli 2022. Målet er å utnytte strømnettet bedre ved å flate ut forbruket. Da kan vi unngå dyre investeringer og unngå at nettleien blir høyere enn nødvendig. Gjennom våren har flere nettselskap og kundeorganisasjoner snakket sammen, og kommet frem til felles enighet om modell for ny nettleie.

Den nye nettleiemodellen skal belønne kunder som jevner ut forbruket og reduserer "toppene" i strømforbruket sitt. 

I tillegg får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som belaster strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig.

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm. Les mer om den nye nettleiemodellen på Energi Norge sine hjemmesider.