Det lokale Eltilsyn (DLE) og elsikkerhet

Stort sett alle energiverk/nettselskap er gjennom lovverk og konsesjon pålagt å føre tilsyn med anlegg og utstyr som forsynes fra energiverket nett. Barents Nett har derfor ansatt personer som uhildet driver tilsynsarbeid under navnet Det lokale Eltilsyn (DLE).

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparat og er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE er derfor ut i fra dette også underlagt Forvaltningslovens bestemmelser. DLE mottar årlig instruks fra DSB hvor det blir gitt føringer for hvilke typer tilsyn som skal prioriteres.

I henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) er eier/bruker pålagt ansvar med ettersyn og vedlikehold av sitt elektriske anlegg, slik at det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskrav. Innehar eier/bruker ikke nødvendig fagkompetanse til å foreta vedlikehold selv, må registrert el-installatør benyttes.

​For mer detaljert opplysning om elsikkerhet og kontaktopplysninger for DLE ved Barents Nett, gå til:https://elsikkerhetsportalen.no/barentsnett/


Kontaktinformasjon DLE:

Telefon: 78 96 26 10/982 88 073

E-post: tilsyn@barents-nett.no

Adresse: Nyborgveien 70A, 9800 Vadsø