Anleggsbidrag, det vil si kostnadsgrunnlaget, er nettselskapets nødvendige og faktiske kostnader ved tilknytning til strømnettet eller forsterkning av det. Dette inkluderer arbeidstimer, maskiner, utstyr og materiell. Ordningen med anleggsbidrag er hjemlet i Kontrollforskriften § 17.5. Dette gir nettselskapet anledning til å la kunden betale de kundespesifikke kostandene og en andel av felles nett ved forterking av eksisterende nye anlegg. Det finnes noen nettnivåavhengige unntak fra regelen. Nettselskapet står som eier av nettanlegget selv om kunden betaler anleggsbidrag.

Anleggsbidraget og hvilke kostnader som omfattes i praksis:

 • Kabel, dekkebord og trekkerør
 • Luftlinje
 • Fordelingsskap
 • Andel av kostnader ved økning i tranformatorkapasitet inkl materialkostnader.
 • Bygging av nettstasjon
 • Innhenting av avtaler og tillatelser
 • Arbeidstimer til planlegging, Barents Nett AS prosjektledelse og utførelse
 • Idriftssettelse og kontroll
 • Innmåling og dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)
 • Kabelgrøfter, grunnarbeider og leggekostander
 • Måler med montasje