Anleggsbidrag

Barents Nett AS har etter Energilovens § 3-3 og § 3-4 en plikt til å koble nye kunder til strømnettet. Dette gjelder både produksjon og forbruk. Anleggsbidraget er et investeringstilskudd som tar utgangspunkt i faktisk påløpte kostnader; dvs. kostnader for materiell, utstyr, arbeid, prosjektering, o.l. Barents Nett AS fastsetter anleggsbidragsbidraget etter NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5. Beskrives i kapittel 16. Dette er nettselskapet pålagt i henhold til "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer".

Nytt regelverk trådte i kraft fra 1. januar 2019

Nettselskapet skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få dekket hele eller deler av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden: 

  • Tilknyttes nettet
  • Får økt kapasitet i nettet
  • Får bedre kvalitet på nettet

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet kunden utløste investeringene, ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet. 

Når utbyggere eller nye kunder ønsker å tilknytte seg strømnettet, eksisterende kunder ønsker økt kapasitet eller en leveringskvalitet utover det normale, beregnes et anleggsbidrag. Det medfører at bestiller dekker sin del av kostnaden ved å bygge nytt nett. 

Bestilling av tilknytning eller økt kapasitet skal fortrinnsvis gjøres gjennom installatør.

Det oppfordres til at flere samordner seg ved behov for tilknytning eller økt kapasitet. 

 

Regningsarbeid

De fleste forespørsler fra kunde som ikke er nødvendig for tilknytning eller forsterkning, utføres normalt som regningsarbeid.

Barents Nett AS sin ordning for regningsarbeid følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 1-4.  Dette beskrives i kapittel 17 (som betaling for andre tjenester)

Overvåkning ved arbeid nær ved strømførende anlegg samt påvisning av nedgravde kabler utføres gratis og er ikke regningsarbeid.  Det er meget viktig at Barents Nett AS involveres for å unngå uønskede hendelser, se også denne linken: Vær varsom i nærhet av strømlinjer og kabler

Det oppfordres til at flere samordner seg ved ønske om flytting av nettanlegg, kabling, m.m.