I forbindelse med planleggingen bør utbygger særlig være oppmerksom på disse forholdene:

  • Vær ute i god tid da bygging av nettinfrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneier, naboer, kommune, FeFo, Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Kystverket og ulike vernehensyn (Statsforvalter, Reinbeiteditrikt og Sametinget).
  • Barents Nett AS kontrolerer at eget anlegg ikke kommer i konflikt for kulturminner eller verneområder. Dersom det er gjøres eller er gjort funn av kulturminner eller verneverdige objekter, kan dette forsinke eller stoppe utbyggingen i sin helhet.
  • Verneinstanser (typisk Sametinget eller Statsforvalter) utfører kun befaring på barmark. Dette vil kunne forsinke oppstart av større prosjekter.
  • Kunde må på forhånd sjekke at området er regulert for formålet. Reguleringsstatus til utbyggingsområdet vil være et forhold mellom kunde og reguleringsmyndighet (kommune). Hvis området ikke er regulert for formålet, har utbygger ansvaret for å søke om fritak fra reguleringsplan.
  • Bruk det elektroniske søknadsskjemaet til å gi Barents Nett AS god informasjon for effektiv saksbehandling.

Ved tilknytning av nye eller omlegging av eksisterende anlegg oppgis leveransetider som forteller kundene (utbygger) hvor lang tid Barents Nett AS beregner til saksbehandling og utførelse.

For at Barents Nett AS skal overholde fristene må utbygger så tidlig som mulig oppgi relevant informasjon. 14 dager etter at søknaden er sendt skal utbygger motta en tilbakemelding fra Barents Nett AS.

Barents Nett AS gjør oppmerksom på at materiellet ikke blir bestilt, og arbeidet blir ikke startet før anleggsbidraget er innbetalt eller at det foreligger bankgaranti. Noe av materiellet har leveringstid på 2 måneder. Kostnadsoverslaget er gyldig i 3 måneder.

Når avtalen er undertegnet skal prosjektering og utførelse normalt ta fra 2 til 8 måneder, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om.

Tidsfrister for tilknytning av større anlegg
KategoriProsjekteringUtførelseTotalt
Industritilknytning Industritilknytning med egen nettstasjon Handel/næring/ med egen nettstasjon i bygg Nytt boligfelt* Nytt hyttefelt Øvrig ny tilknytning som initierer forsterkning Enkelttilknytning av fritidsboliger2 Måneder6 MånederInntil 8 Måneder
Industritilknytning til eksisterende nettstasjon Handel/næring/tilknyttet ny lavspentkurs Mindre næring og enkelttilknytning av boliger2 Måneder3 MånederInntill 5 måneder
Omlegging/flytting av mindre høyspentanlegg Omlegging/flytting av mindre lavspentanleggBarents Nett AS sin byggestandard legges til grunn for valgt løsning.Barents Nett AS sin byggestandard legges til grunn for valgt løsning.Inntil 4 måneder

* For boligfelt skal gateadresser være klargjort.

Fristene gjelder fra Barents Nett AS sin standardavtale for nettilknytning er undertegnet og forutsetter at trasevalg er avklart med grunneier. Tidsangivelsene kan avvike i forbindelse med ferieavvikling i juli, og ved ugunstige klimatiske forhold, først og fremst kulde.