Barents Netts tekniske krav til produksjonsanlegg er i stor grad like, enten de har strømproduksjons basert på solceller, vindmøller eller vannkraft.

Tilkobling må gjøres av elektroinstallatør

Installatøren skal sende installasjonsmelding til nettselskapet i god tid før arbeidet planlegges utført. Nettselskapet vurderer om alle tekniske krav er ivaretatt og vil gjøre en vurdering om det er tilstrekkelig nettkapasitet i området. Ved behov for tiltak må dette avtales gjennomført før tilknytningen av produksjonsanlegget kan godkjennes.

Automatiske utkobling ved strømstans

Barents Nett stiller tekniske krav til produksjonsanlegg, slik at disse anleggene ikke reduserer leveringskvaliteten i distribusjonsnettet. Av sikkerhetsmessige årsaker er det krav til at anlegget skal kobles ut automatisk ved strømstans eller avbrudd i strømnettet. Produksjonsanlegget må være utkoblet inntil strømforsyning igjen er normal fra nettselskapets side. NEK400 har beskrevet krav som gjelder for det elektriske anlegget.

Funksjonskrav skal dokumenteres

Nettselskapene har i felleskap med REN utarbeidet funksjonskrav som er basert på Forskrift om leveringskvalitet og norm for bygging av elektriske anlegg NEK400.

Disse forholdene skal installatøren sikre er ivaretatt og dokumentere til nettselskapet før arbeidet godkjennes. Dette sikrer at anlegget er i overenstemmelse med de krav som gjelder.

Tilgangen til tekniske funksjonskrav krever et gratisabonnement og innlogging på nettsiden til REN

Installatør - REN