Kommunene

Barents Nett AS har utarbeidet lokale energiutredninger for hver av de sju kommunene i konsesjonsområdet. Utarbeidelse av lokal energiutredning er et forskriftskrav nedsatt av Olje- og energidepartementet. Kravet trådte i kraft 1. januar 2003.  
Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt innenfor kommunens områder.
 
Energiutredningen beskriver hvordan fastkraft, kjelkraft, utnyttet olje, ved, kull, varmepumper og annen energi blir brukt i kommunene i dag, og hva som er forventet forbruk. Den lokale energiutredningen skal i tillegg beskrive det som regnes for å være de mest samfunnsrasjonelle løsningene for å møte den forventede energietterspørselen, påvise behov og peke på hvilke typer tiltak som kan gjennomføres i kommunene.
 
Utredningene er utarbeidet av Barents Nett AS i samarbeid med kommunene, Varanger KraftMarked AS, og i enkelte kommuner, andre lokale aktører.
 
Til høyre finner du link til de lokale energiutredningene: