Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter begrepene leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Det omfatter ikke elementer som kundeservice og informasjon. 1. januar 2005 kom det en ny forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet her. Forskriften skal medvirke til at kvaliteten på elektrisiteten som forbrukere og næringsvirksomhet får levert er tilfredsstillende.
 
Blant annet blir nettselskapenes plikt til å gjenopprette elektrisitetsforsyningen til nettkundene, så snart som mulig etter et avbrudd, presisert. Forskriften klargjør ansvarsforholdet mellom nettselskap og nettkunder ved avbrudd og i forhold til spenningskvalitet. Hovedregelen er at den eller de som er årsaken til redusert leveringskvalitet, også skal utbedre forholdet. Nettselskapene har ansvar for å overvåke kvaliteten innenfor eget forsyningsområde. Varanger KraftNett (VKN) har investert i stasjonært måleutstyr som måler kontinuerlig og er plassert i utvalgte transformatorstasjoner, i tillegg til flyttbare instrumenter som kan plasseres ute hos kundene.

Hva hvis lynet slår ned, og utstyr blir ødelagt?
Lynnedslag kan ofte være dramatisk. Selv om vi har en vernekjede som skal beskytte egne og kunders anlegg mot følgeskader pga. lynnedslag, opplever vi fra tid til annen slike skader. Når det går ut over husinstallasjoner, oppleves det ofte svært dramatisk, med blått lys i stikkontakter og ”eksploderte” sikringskap. Lynnedslag og virkningene av dette er forhold som VKN ikke kan kontrollere. Derfor er heller ikke VKN ansvarlig ved skader som følge av lynnedslag. Opplever man som kunde at elektriske apparater eller andre ting i huset skades under tordenvær, skal man kontakte eget forsikringsselskap.
 
Skader som følge av unormale spenningsforhold
Dersom kunden oppdager unormale spenningsforhold, må VKN kontaktes, slik at vi får utbedret problemet. Om det har oppstått skade som følge av unormale tilstander, skal også forsikringsselskapet kontaktes. Saksbehandling og erstatningsnivå vil da avgjøres av vårt og kundens forsikringsselskap.
 
Direktekompensasjon

1.1.2007 kommer en regel om direktekompensasjon til kunder ved svært langvarige avbrudd. Dette innebærer at kunden kan kreve kompensasjon ved avbrudd som varer mer enn 12 timer. Tiden regnes fra VKN får beskjed om strømutfallet. For fritidsboliger er kompensasjonen begrenset til kundens forventede årlige nettleie, energiledd og fastledd inkludert. Før utbetaling av kompensasjon, må kunden fremme et krav på eget skjema utarbeidet av Varanger KraftNett. VKN vil da sjekke dette mot egne opplysninger om avbruddet før utbetaling. Det vises for øvrig til ”Standard vilkår”, avtalen kunden inngår idet man tilknyttes nettet.


Pålitelighet
- tilgjengeligheten av elektrisk kraft
Leveringspåliteligheten i et punkt beskriver risikoen for å oppleve av-brudd i forsyningen. I Europa og Norge er det vanlig å dele avbrudd inn i:
·          Kortvarige avbrudd som har en varighet som er mindre enn eller lik tre minutter
·          Langvarige avbrudd som har en varighet som er lengre enn tre minutter
 
Spenningskvalitet
- anvendeligheten av elektrisk kraft
Spenningskvaliteten er en beskrivelse av leveringskvaliteten når det ikke er avbrudd. Den kan ødelegges på svært mange forskjellige måter og det er mange forskjellige forhold ved spenningen som kan bli dårlig.
 
Svært langvarige avbrudd 
Sluttbrukere på alle nettnivå kan kreve å få direkte utbetalt et beløp fra nettselskapet ved svært langvarige avbrudd som varer mer enn 12 timer:
 
a) Kr 600 for avbrudd t.o.m. 24 timer
b) Kr 1.400 for avbrudd over 24 timer t.o.m. 48 timer
c) kr 2.700 for avbrudd over 48 timer t.o.m. 72 timer
 
For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer. Sluttbruker må fremme krav etter første ledd innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.