Jordfeil kan oppstå både i elektriske apparater og i det elektriske anlegget. Slike feil kan i verste fall føre til brann og/eller berøringsfare (strømstøt). Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoblet samme transformatorstasjon.

OBS! Enkelte jordfeilvarslere er ikke retningsbestemt og kan varsle om jordfeil som er utenfor egen installasjon! 

 

Eier er ansvarlig for tilstanden på det elektriske anlegget

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Forenklet kan man si at det er huseieren som er ansvarlig for det elektriske anlegget i eget hus.

Har du mistanke om at det er jordfeil i ditt elektriske anlegg, er det viktig at du kontakter en registrert installasjonsvirksomhet for å finne og rette feilen. Dersom det viser seg at feilen ikke er i ditt anlegg, kan den være hos en nabo eller i Barents Nett sitt distribusjonsnett. Da er det viktig at du gir oss beskjed om dette, slik at vi kan lokalisere feilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert.

Om eier på eget initiativ tar kontakt med godkjent elektriker uten å ha kontaktet Barents Nett AS for lokalisering/feilsøking i eget anlegg må eier selv dekke disse kostnadene.

Jordfeil kan meldes via dette skjema.