Olje- og energidepartementet har vedtatt forskriftsbestemmelser
om selskapsmessig og funksjonelt skille, og om markedsføring av
nettselskap. Bestemmelsene innebærer blant annet at Varanger
Kraft sitt nettselskap har skiftet navn fra Varanger KraftNett AS, til
Barents Nett AS.

Navnevalget er basert på det geografiske forsyningsområdet til nettselskapet og
stedsnavn som er lokalt, nasjonalt og internasjonalt kjent.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen
virksomhet i konsernet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i
nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver
annen virksomhet. Selskapsnavnet skal heller ikke ikke være gjenkjennelig med
øvrige selskapsnavn i konsernet Varanger Kraft.

Morselskapet Varanger Kraft AS, som er eier av nettselskapet, har overordnet
styring over de økonomiske rammene til nettselskapet, men kan ellers ikke gi
instrukser i den daglige driften av nettselskapet eller om utbygging eller
oppgradering av nettet.

Navneendringen medfører endringer i profilering, kontaktinformasjon og
kundekommunikasjon. Noe som vil bli iverksatt første halvår 2022.
Mer informasjon finner dere på våre nettsider https://varanger-kraftnett.no/

Kontaktpersoner:

Direktør for samfunn og kommunikasjon Stein Mathisen
stein.mathisen@varanger-kraft.no, telefon 98 28 80 07

Barents Nett AS har driftsansvaret for det elektriske regional- og lokale
distribusjonsnettet i Øst-Finnmark, totalt ca 550 km regionalnett og ca 2750 km
fordelingsnett. Dette omfatter både høyspentnettet som overfører kraften, og
lavspentnettet som fordeler kraften til den enkelte kunde.