For en nettkunde som i 2024 bruker like mye kraft til samme tid som i 2023 vil ikke dette medføre noen endringer i samlet nettleie. Man vil måtte betale noe mindre i energiledd, men tilsvarende mer i effektleddet. Barents Nett AS ser at det kommer til nye forbruksenheter som f.eks. EL-biler. EL-bil eiere lader kanskje hjemme til svært sammenfallende tidspunkter. På et aggregert nivå kan dette skape kapasitetsmessige utfordringer. Barents Nett AS ønsker å gi riktige og virkningsfulle prissignaler slik at hver enkelt kan tilpasse sitt forbruk/-mønster og oppleve en økonomisk gevinst ved dette.

Endret tariffutforming innebærer at:

  • Alle nettkunder får en utvidet anledning til å påvirke sine samlede nettkostnader. Effektleddet (kr pr mnd) fastsettes som gjennomsnittet av de 3 høyeste timeforbrukene hver mnd. Makter man å «flate ut» sitt effektuttak, f.eks. ved å redusere samtidig bruk av elektrisk kraft, vil ny nett tariff legge til rette for kostnadsmessige reduksjoner. For Barents Nett vil det innebære at kapasitetsutvidelser ikke er nødvendige eller kan utsettes
  • Et lavere energiledd (øre/kWh) legger til rette for økt elektrifisering under forutsetning at man ikke utvider samtidsbruken
  • For de som ikke kan eller vil endre sitt forbruksmønster vil endringene i utgangspunktet ikke medføre noen kostnadsmessige endringer

 

Den endrede tariffstrukturen gjenspeiler i større grad de faktiske kostnadene ved nettet og legger slikt sett til rette for en mer effektiv nettbruk. Mer effektiv nettbruk betyr ytterligere muligheter for reduksjoner av nettleia.

Barents Nett AS håper med dette at alle våre kunder opplever gode muligheter for både økning og tilpasning av sitt forbruk. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon. Priser for overføring av kraft i vårt nett fra og med 2024 finner du her (PDF, 278KB).

 

Menn i stolpe