Fra og med 1. juli 2022 innføres en ny nettleiemodell for alle strømkunder i Norge. Målet med prismodellen er at den skal motivere til best mulig utnyttelse av kapasiteten i strømnettet som allerede er bygget.

Endringen gjelder husholdnings- og næringskunder med et årsforbruk under 100 000 kWh. Den nye modellen skal sørge for at de som belaster strømnettet mest, også betaler mest.

Som tidligere vil Nettleien bestå av et fastledd og et energiledd. I den nye nettleiemodellen vil fastleddet baseres på gjennomsnittet av de 3 timene med høyest forbruk innenfor foregående kalendermåned, fordelt på 3 ulike dager. 

Det er myndighetene v/ RME som bestemmer nettselskapenes samlede inntekter. Den nye modellen for nettleie endrer ikke på dette, så totalt sett blir endringen hverken dyrere eller billigere for kundene. Modellen omfordeler imidlertid noe, sånn at de som krever mest kapasitet i nettet må betale noe mer, og de som belaster nettet minst, betaler noe mindre. For mer informassjon om nettleien og ny nettleiebrosjyre klikk her.